Kulturmidler 1. halvår 2019

Tilskudd til kunst- og kulturformål – Halden kommune

Kunst- og kulturprosjekter som skal gjennomføres mellom 1. januar og 30. juni 2019 kan nå søke om støtte fra Halden kommunes kulturmidler.
Søknadsfrist: 15. september 2018.
Søknader som ikke er mottatt innen fristen, vil ikke bli behandlet.
Elektronisk søknadsskjema og retningslinjer finner dere på kommunens nettside
http://halden.kommune.no/kunngjøringer/
For veiledning og informasjon, kontakt Lise Antonsen, telefon 93240022 eller
epost lise.antonsen@halden.kommune.no

kulturmidler 1.halvår 2019

Publisert i Kulturøkonomi, Tilskudd - og støtteordninger, Viktig informasjon | Skriv en kommentar

Spillemidler til kulturbygg og arenaer.

Spillemidler til kulturbygg og arenaer – annonse

Det kan søkes om penger til kjøp, nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygninger, men ikke til vedlikehold og drift. Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:

– Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
– Frivillige organisasjoner
– Institusjoner
– Aksjeselskap / allmennaksjeselskap

Østfold fylkeskommunes retningslinjer for ordningen ligger på kommunens hjemmeside www.halden.kommune.no Det søkes via kulturdepartementets elektroniske søknadsskjema www.anleggsrgisteret.no Hvis du ønsker å søke spillemidler gjennom denne ordningen, ta kontakt med Halden kommune innen 1.oktober.

Kontaktperson er Lise Antonsen,
Mobil: 93240022
Mail: lise.antonsen@halden.kommune.no

 

Publisert i Kultur i Halden, Tilskudd - og støtteordninger, Viktig informasjon | Skriv en kommentar

Årsmøtet 2018, referat.

Halden kulturråd referat 2018

Publisert i Årsmøte | Skriv en kommentar

Status BlackBox/Sparebanksalen

Referat

Halden kommune og Halden Kulturråd 17.04-2018
Tilstede:
Halden kommune, v/Kultursjef Stein Wilhelmsen,
Halden kulturråd, v/Camilla Gribsrød og Jan Tore Harlyng
Ikke møtt: Andre Øraas, Halden kommune og Marita Rognøy, Halden Kulturråd.

Referent: Jan Tore Harlyng

Sak til behandling – Domino og BlackBox / Sparebanksalen

Camilla innledet og viste til tidligere brev til Halden kommune og mangel på svar fra pluss at Halden kulturråd har mottatt henvendelser vedrørende status for Domino og BlackBox / Sparebanksalen.
Stein Wilhelmsen pekte på en del utfordringer
– Domino er en utfordring – flytting av Domino er ikke avklart og må sees i sammenheng med kommunens totale bygningsmasse. Det er i dag ingen konkrete forslag. Alternative løsninger kan være Storsenteret. Men plassering av ungdomsklubben må også legges et sted som gir ungdommen identitet og tilhørighet til bygget.
– Brukerne i dagens Blackbox mangler egnede lokaler.
– Det finnes arealer i bygget som Domino ikke bruker, og det innebærer at det er noe mer plass i lokalene enn Sparebanksalen.

Konkret:

Lokalene vil være mulig å leie / låne fra 01.08.2018. Utleie skjer via Lise Antonsen eller Linn Andersen i Halden Kommune. Dette blir da foreløpig kun Sparebanksalen, og uten de tilstøtende lokaler.
– Det er ikke avsatt midler fra Halden Kommunes side, til oppgradering av lokalene i 2018, men det er lagt inn i økonomiplanen for perioden 2019 – 2022.
– Det søkes midler fra Østfold fylkeskommune i oktober 2018.
Stein Wilhelmsen pekte på noen framsperspektiver
– Hvis kulturskolen skal utvides må de få nye lokaler
– Storsenteret kan være et alternativ
– Biblioteket og Halden kino er også interessert i Storsenteret
– Storsenteret som kultursenter
– Nåværende bibliotek vurderes som boligareal

Konklusjon:

Etter hardt press fra Halden Kulturråd i snart et år, har det kommet en (noe vag) plan for Sparebanksalen fra høsten 2018, og med enda mer satsning for å få tak i midler til oppgradering fom 2019. Kulturrådet skal fortsette å følge med på utviklingen, og presse på.
Halden Kulturråd oppfordrer alle medlemmer som ønsker å ta lokalet i bruk, om å søke allerede nå.

Publisert i Kultur i Halden | Merket med , , | Skriv en kommentar

Brygga kultursal

Når det gjelder situasjonen med Brygga kultursal har Halden kulturråd dette å si.

Det er på det rene at Halden kulturråd ønsker å tilstrebe en kontinuerlig positiv utvikling av kulturfeltet i Halden som omfatter amatører så vel som kommersiell aktivitet og profesjonelle aktører.

Vi er av den oppfatning at det bør jobbes med en ordning der både Opera Østfold og Det norske blåsensemble blir tatt hensyn til, og at et eget egnet øvingslokale må være den rette veien å gå. Vi mener da også at en frigivelse av de øvingsdager som DNBE i dag benytter, vil gagne både Brygga kultursal som kan fylle salen med mer kulturell virksomhet og konferanser vil være til byens beste. Vi er gjort kjent med at Kynningsrud er positiv til å se på muligheten til å opprette et øvingslokale med de krav som et profesjonelt orkester har, og dette mener vi man bør følge opp. Vi tar da utgangspunkt i at dagens kostnadsnivå hva gjelder leie opprettholdes. Når det gjelder Brygga kultursal mener vi at en frigivelse av antall dager man kan fylle med kulturell virksomhet vil være positivt for økonomien og mengde kulturelle opplevelser. Med en omsetning på 6,5 millioner kroner bør man også øke bevilgningene innen markedsføringen. I dag ligger den på 120 000 kroner, og det sier seg selv at dette er svært lavt for å tiltrekke seg mer publikum.

Vi i Halden kulturråd ønsker førstehåndsinformasjon fra Martin Gundersen som driver kultursalen slik at vi får det komplette bildet av den økonomiske situasjonen, og oppfordrer politikerne til å la ham legge fram sine tall, tanker og ideer. På den måten er det lettere å fatte gode beslutninger om framtiden.

Vi i Halden kulturråd har hatt stort fokus på å gjenskape Sparebanksalen til et egnet produksjonslokale og som arena for mindre oppsetninger både for amatører og profesjonelle, så her støtter vi leder av hovedutvalg for Samfunn kultur, Joakim Karlsen fullt ut.

Med vennlig hilsen
Camilla Gribsrød,
Leder, Halden kulturråd

Publisert i Debatt, Kultur i Halden, Presse | Skriv en kommentar

Samarbeidsavtale med kommunen

Halden Kulturråd har blitt enige med Halden kommune om en samarbeidsavtale.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Referat fra forrige årsmøte

Noe forsinket: Halden Kulturråd – referat fra årsmøtet 2017

Publisert i Årsmøte | Skriv en kommentar

Årsmøte 2018, Halden kulturråd

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

ONSDAG 25. APRIL 2018 KL. 18.00 – 20.00 I KONSERVATIVEN

Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

Innkalling og saksliste

Publisert i Arrangementer, Årsmøte | Skriv en kommentar

Sommerens KulTURvandringer

Halden Turist inviterer til kulturvandringer på torsdager!

Publisert i Arrangementer, Kultur i Halden | Skriv en kommentar

Kulturrådets årsmøte

Halden kulturråd avholdt årsmøte 30.mars 2017. Referat følger.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar