fbpx

Når det gjelder situasjonen med Brygga kultursal har Halden kulturråd dette å si.

Det er på det rene at Halden kulturråd ønsker å tilstrebe en kontinuerlig positiv utvikling av kulturfeltet i Halden som omfatter amatører så vel som kommersiell aktivitet og profesjonelle aktører.

Vi er av den oppfatning at det bør jobbes med en ordning der både Opera Østfold og Det norske blåsensemble blir tatt hensyn til, og at et eget egnet øvingslokale må være den rette veien å gå. Vi mener da også at en frigivelse av de øvingsdager som DNBE i dag benytter, vil gagne både Brygga kultursal som kan fylle salen med mer kulturell virksomhet og konferanser vil være til byens beste. Vi er gjort kjent med at Kynningsrud er positiv til å se på muligheten til å opprette et øvingslokale med de krav som et profesjonelt orkester har, og dette mener vi man bør følge opp. Vi tar da utgangspunkt i at dagens kostnadsnivå hva gjelder leie opprettholdes. Når det gjelder Brygga kultursal mener vi at en frigivelse av antall dager man kan fylle med kulturell virksomhet vil være positivt for økonomien og mengde kulturelle opplevelser. Med en omsetning på 6,5 millioner kroner bør man også øke bevilgningene innen markedsføringen. I dag ligger den på 120 000 kroner, og det sier seg selv at dette er svært lavt for å tiltrekke seg mer publikum.

Vi i Halden kulturråd ønsker førstehåndsinformasjon fra Martin Gundersen som driver kultursalen slik at vi får det komplette bildet av den økonomiske situasjonen, og oppfordrer politikerne til å la ham legge fram sine tall, tanker og ideer. På den måten er det lettere å fatte gode beslutninger om framtiden.

Vi i Halden kulturråd har hatt stort fokus på å gjenskape Sparebanksalen til et egnet produksjonslokale og som arena for mindre oppsetninger både for amatører og profesjonelle, så her støtter vi leder av hovedutvalg for Samfunn kultur, Joakim Karlsen fullt ut.

Med vennlig hilsen
Camilla Gribsrød,
Leder, Halden kulturråd