fbpx

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE
TORSDAG 31. MARS 2016 KL. 18.00 – 20:00
I ROSENLUNDSALEN (KONSERVATIVEN)

Halden kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det
antall godkjente representanter som møter.
Det blir enkel servering, og som innledning til årsmøtet vil det bli et kulturelt innslag.

Saksliste:

  • 1. Godkjenne de frammøtte representantene
  • 2. Godkjenne innkalling og saksliste
  • 3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen
  • 4. Behandle periodeberetning
  • 5. Behandle revidert årsregnskap
  • 6. Behandle forslag til handlingsplan for neste periode
  • 7. Behandle innkomne forslag (Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet)
  • 8. Valg
    Fullstendig saksliste og andre saksdokumenter (med eventuelle forslag) vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.


Representasjon på årsmøtet

Følgende har stemmerett: Kulturrådets styre med en stemme pr. styremedlem og en representant fra hvert av medlemslagene. Disse må ha vært medlem i minimum tre måneder før årsmøtet.
Ved stemmelikhet har kulturrådets leder dobbeltstemme.
Enkeltpersoner har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

2016 – Årsmøte Halden Kulturråd