fbpx

Referat

Halden kommune og Halden Kulturråd 17.04-2018
Tilstede:
Halden kommune, v/Kultursjef Stein Wilhelmsen,
Halden kulturråd, v/Camilla Gribsrød og Jan Tore Harlyng
Ikke møtt: Andre Øraas, Halden kommune og Marita Rognøy, Halden Kulturråd.

Referent: Jan Tore Harlyng

Sak til behandling – Domino og BlackBox / Sparebanksalen

Camilla innledet og viste til tidligere brev til Halden kommune og mangel på svar fra pluss at Halden kulturråd har mottatt henvendelser vedrørende status for Domino og BlackBox / Sparebanksalen.
Stein Wilhelmsen pekte på en del utfordringer
– Domino er en utfordring – flytting av Domino er ikke avklart og må sees i sammenheng med kommunens totale bygningsmasse. Det er i dag ingen konkrete forslag. Alternative løsninger kan være Storsenteret. Men plassering av ungdomsklubben må også legges et sted som gir ungdommen identitet og tilhørighet til bygget.
– Brukerne i dagens Blackbox mangler egnede lokaler.
– Det finnes arealer i bygget som Domino ikke bruker, og det innebærer at det er noe mer plass i lokalene enn Sparebanksalen.

Konkret:

Lokalene vil være mulig å leie / låne fra 01.08.2018. Utleie skjer via Lise Antonsen eller Linn Andersen i Halden Kommune. Dette blir da foreløpig kun Sparebanksalen, og uten de tilstøtende lokaler.
– Det er ikke avsatt midler fra Halden Kommunes side, til oppgradering av lokalene i 2018, men det er lagt inn i økonomiplanen for perioden 2019 – 2022.
– Det søkes midler fra Østfold fylkeskommune i oktober 2018.
Stein Wilhelmsen pekte på noen framsperspektiver
– Hvis kulturskolen skal utvides må de få nye lokaler
– Storsenteret kan være et alternativ
– Biblioteket og Halden kino er også interessert i Storsenteret
– Storsenteret som kultursenter
– Nåværende bibliotek vurderes som boligareal

Konklusjon:

Etter hardt press fra Halden Kulturråd i snart et år, har det kommet en (noe vag) plan for Sparebanksalen fra høsten 2018, og med enda mer satsning for å få tak i midler til oppgradering fom 2019. Kulturrådet skal fortsette å følge med på utviklingen, og presse på.
Halden Kulturråd oppfordrer alle medlemmer som ønsker å ta lokalet i bruk, om å søke allerede nå.